Mapa do sitio webdianoia.com

Na barra de navegación superior atópanse as ligazóns aos principais contidos do sitio webdianoia.com: Historia da filosofía, Lista de filósofos/as, Exercicios, e o acceso a Outras seccións, como as de Textos básicos, Glosario filosófico, Cronoloxía básica, Como estudar e Selectividade.

A lista de filósofos/as proporciona acceso directo a cada unha de elas, o mesmo que as entradas de Historia da filosofía, agrupando, neste caso, as ligazóns polo periodo histórico ao que pertencen.

Aos fragmentos, (e as ligazóns a sitios con obras completas, en distintos idiomas), pódese acceder desde a(s) páxina(s) de cada autor/a ou desde o enlace "Textos básicos".

Máis información

Máis información sobre webdianoia pódese obter nas ligazóns situadas ao fondo da páxina: "Quen somos" e "Regras de uso".

1. Elementos metodolóxicos

1. O "Glosario filosófico" contén a definición de máis de 300 termos de uso habitual na linguaxe filosófica. Pódese acceder ás definicións mediante o listado, por orde alfabético, ou realizando unha procura do termo desexado. Na páxina "lista de termos definidos" pódese comprobar si un termo se atopa ou non definido no glosario.

2. Na "Cronoloxía básica" ofrécese unha breve referencia a feitos históricos de diversa índole, en relación coa época á que pertencen os/as filósofos/as.

3. En "Como estudar" atópanse unhas breves notas metodolóxicas sobre o estudo da filosofía e a realización de resumos, análises e comentarios de texto.

2. Recursos

1. En "Exercicios diversos" pódense atopar algúns recursos relacionados coa aprendizaxe da filosofía: tests, encrucillados filosóficos, completar frases filosóficas, e outros.

2. En "Selectividade" pódese acceder a información sobre o tipo de exames de filosofía nas PAU. A información é meramente orientativa, e facilítanse enlaces ás Universidades e organismos de coordinación das PAU (Probas de acceso á Universidade) a donde deben dirixirse quen desexen obter unha información fidedigna sobre devanditas probas.

3. Outros apartados

1. Como se dixo anteriormente, as entradas que se atopan no apartado "Historia da filosofía" contén ligazóns aos filósofos/as agrupados en función da época histórica á que pertencen.

2. No apartado "Outras seccións " ofrécense ligazóns a opcións complementarias, como a páxina dedicada a "Colaboracións", e outras. En "Ligazóns de interese", ofrécense unha serie de ligazóns a sitios que poden resultar interesantes por diversos motivos.