Historia da filosofía antiga

A Grecia antiga
Principais cidades das que son orixinarios os primeiros filósofos e/ou nas que se desenvolve a filosofía antiga.

A Filosofía antiga. Relación de temas

A filosofía antiga

Se houbese que buscar un trazo distintivo da filosofía antiga teriamos que sinalar, probabelmente, a preeminencia do obxecto. No punto de partida da reflexión filosófica atópase, desde Tales de Mileto, a aceptación de que existe algún tipo de realidade "obxectiva" á cal ha de cinguirse o coñecemento. Devandita realidade pode consistir nun elemento físico, material, como ocorre na Escola de Mileto e, en xeral, entre todos os filósofos presocráticos, (incluíndo o "número" dos pitagóricos, quen disque o concebían como unha entidade material); ou pode consistir nun elemento inmaterial, como as Ideas de Platón. Pero sexa como for, a procura do "arkhé", da primeira causa obxectiva da realidade, determinará as subseguintes interpretacións do real. Todos os demais problemas filosóficos estarán, dalgún xeito, subordinados a este. A mudanza de orientación na investigación filosófica que impoñerán os sofistas, dirixindo as súas investigacións cara á a linguaxe, o ser humano e a sociedade, non altera a predisposición a aceptar "inxenuamente", como se sinalou en numerosas ocasións, a existencia dunha realidade obxectiva, independente do ser humano que a pensa, e á que ha de cinguirse todo o existente, incluído o pensamento mesmo.