Aristóteles


Busto de Aristóteles

(- 384 a - 322)

Exercicios

Frases e tests

Análises, comentarios e xuízos críticos.

1) Realiza unha análise do primeiro capítulo do libro IX da Metafísica, na que se saliente a súa estrutura argumentativa.

2) Elabora un xuízo crítico sobre a teoría aristotélica do termo medio.