René Descartes


René Descartes

Exercicios

Frases e Tests

Análises, comentarios e xuízos críticos

1) Realiza unha breve análise da Iª Meditación, na que se salienten a xustificación e o uso que fai Descartes da dúbida.

2) Elabora un xuízo crítico sobre a concepción cartesiana do método.