Xenófanes de Cólofon

Exercicios (reconstrui-la frase)

Un texto de Xenófanes de Cólofon

Reconstrúe a frase desde o principio elixindo unha das tres opcións. Se a elección é correcta, o fragmento amosarase no recuadro inferior, engadíndose á frase os sucesivos fragmentos atopados.

Reconstrúe a frase de Xenófanes de Colofón

Puntuación: