Pruebas de Acceso a la Universidad en Catalunya

Pruebas de acceso a la Universidad en Catalunya

La prova d'avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) s'estructura en dues fases:

-Fase general obligatòria que consta de cinc exercicis:

  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera
  • Història
  • i una matèria comuna d’opció a triar entre: Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials i Fonaments de les arts.

-Fase específica de caràcter voluntari:

Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents:  
Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les arts, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia industrial.

Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre que no hagin estat triades a la fase general. Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d'opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5. Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.

_____________________________

La sección de webdianoia dedicada a la PAU no seguirá siendo rigurosamente actualizada ya que las Universidades ofrecen en sus webs información detallada y actualizada sobre la misma, en sus diversas modalidades. Para estar al corriente de las posibles novedades en las Pruebas de acceso os recomendamos que consultéis directamente las secciones de Acceso de las Universidades de vuestras respectivas zonas escolares, alguna de cuyas direcciones podéis encontrar a continuación.


Información sobre el acceso a la Universidad

Atención: el modelo de examen puede sufrir modificaciones cada curso (aunque sea poco frecuente que ocurra debes asegurarte de conocerlas). Las modificaciones, en cualquier materia que se produzcan, se comunican a todos los Centros de Secundaria y se anuncian en las web de las Universidades.


Otros enlaces de interés

Si deseas obtener modelos de examen de todas las materias de las Pruebas de años anteriores puedes dirigirte a la web de la Generalitat de Catalunya / Versión en castellano. También allí podrás obtener el resto de la información relativa al desarrollo y organización de las PAU, en català y en castellano.
Las PAU dependen de las Universidades. Dirígete a ellas para obtener información fidedigna sobre todo lo que te interesa saber sobre la Selectividad. Es tu responsabilidad y tu derecho.